SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

WARSZTATY INSPIROWANE POROZUMIENIEM BEZ PRZEMOCY I MINI-MEDIACJAMI

Obraz

WARSZTATY DLA PEDAGOGÓW, BY PRACOWALI Z DZIEĆMI WG PROGRAMU "SEN ŻYRAFY".

Program dedykowany dla przedszkoli na podstawie wydanej przez wydawnictwo "Porozumiewajmy się" książki "Sen Żyrafy. Empatyczna komunikacja z dziećmi. Projekt Porozumienia bez Przemocy dla przedszkoli" Franka i Gundi Gashlerów.

(Jest to pięć 30 minutowych spotkań z dziećmi w przedszkolu i następnie zajęcia pogłębiające - prowadzone przez trenera, lub w systemie Train the Trainer - przygotowuję opiekunów do przeprowadzenia programu.

(Koszty inwestycji ustalam indywidualnie z placówką - w zależności od czasowych  oraz finansowych możliwości oraz wyboru opcji Train the Trainer, czy wizyt trenera w placówce).

Zadzwoń, napisz i zapytaj o więcej.
katarzyna@grl.zone
+48 791333913

WARSZTATY DLA PEDAGOGÓW, BY KOMUNIKOWAĆ SIĘ W DUCHU POROZUMIENIA Z DZIEĆMI, ICH RODZICAMI I MIĘDZY SOBĄ.
Warsztat lub warsztaty wprowadzające podstawy świadomego i odpowiedzialnego komunikowania się z dziećmi, między dziećmi i między dorosłymi. Zawiera również moduł mediacji "z" i "między" dziećmi.

Umiejętności, które zdobędą uczestnicy tych warsztatów to:
Empatyczne słuchanie, rozpoznawanie i nazywanie potrzeb oraz uczuć, mediacje z i miedzy dziećmi, formułowanie próśb, wyrażanie siebie, wyrażanie uznania, rozróżnienie faktów od interpretacji,rozróżnianie potrzeb od strategii.

(Koszty inwestycji ustalam indywidualnie z zainteresowanymi - w zależności od czasowych  oraz finansowych możliwości oraz wyboru opcji Train the Trainer, czy wizyty trenera w placówce).Możliwe formy - warsztat dwudniowy, wykłady, warsztaty wieczorne...

Zadzwoń, napisz i zapytaj o więcej.
katarzyna@grl.zone
+48 791333913


WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW,
(ZORGANIZOWANE NIEZALEŻNIE LUB DODATKOWO, BY W PEŁNI WPROWADZIĆ POROZUMIENIE DO PLACÓWKI)
.
Warsztat lub warsztaty wprowadzające podstawy świadomego i odpowiedzialnego komunikowania się z dziećmi, między dziećmi (modele komunikacyjne jak najbardziej przydają się do prowadzenia rozmów z partnerem czy panią w okienku na poczcie). Zawiera również moduł mediacji "z" i "między" dziećmi.Pracujemy na przykładach z codziennego życia - co zrobić, gdy dziecko zawiązuje sznurówki dłużej niż byśmy chcieli, gdy dzieci wyrywają sobie tablet, oboje chcą siedzieć z przodu w samochodzie albo trzeciego lizaka...

Umiejętności, które zdobędą uczestnicy tych warsztatów to:
Empatyczne słuchanie, rozpoznawanie i nazywanie potrzeb oraz uczuć, mediacje z i miedzy dziećmi, formułowanie próśb, wyrażanie siebie, wyrażanie uznania, rozróżnienie faktów od interpretacji, rozróżnianie potrzeb od strategii.

(Koszty inwestycji ustalam indywidualnie z zainteresowanymi) .Możliwe formy - warsztat dwudniowy, , warsztaty wieczorne, wykłady...

Zadzwoń, napisz i zapytaj o więcej.
katarzyna@grl.zone

+48 791333913

Uświadamiamy sobie, że dzieci żyją w tu i teraz.
A my odwiedzamy przeszłość.

Dowiadujemy się, w jaki sposób dzieci okazują sobie empatię.

I jak ważna jest na rozmowę odpowiednia chwila.

JAK POROZUMIENIE (NVC) MOŻE WESPRZEĆ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA?
Zadaniem ucznia jest zdobycie wiedzy i zdobycie umiejętności społecznych. W obu przypadkach umiejętność porozumiewania ma znaczenie nadrzędne. Poprzez rozmowę, dialog, argumentację, dyskusję w dużej grupie uczeń zdobywa umiejętności, testuje swoje przekonania, tworzy własny system wartości. Sposób, w jaki nauczyciel odnosi się do tego procesu, jak porozumiewa się z uczniami, innymi nauczycielami, rodzicami, ma ogromny wpływ na dziecko.

Szczególnie teraz nauczycieli czekają wciąż nowe wyzwania. Uczniowie nie hamują się przed otwartym demonstrowaniem uczuć, począwszy od wrogości, uporu, szyderstwa, sprzeciwu, na rozpaczy i apatii kończąc. W codziennej rzeczywistości nauczyciele dają (lub nie dają) sobie radę z własnymi reakcjami, reakcjami uczniów, czy reakcjami ich rodziców. Będą silniejsi i spokojniejsi, jeśli wypracują sposób postępowania i nauczą posługiwać się konstruktywnym językiem, wyrażającym wzajemne zrozumienie i szacunek.
I gdy stworzą taką przestrzeń, w której uczeń przejmuje odpowiedzialność za swoją naukę.

SZCZEGÓŁOWE WYBRANE TEMATY, W KTÓRYCH NVC WSPIERA NAUCZYCIELA:
- wymagające rozmowy z uczniem (brak motywacji do nauki)
- rozmowy na temat rozwoju ucznia (wpływanie na zmianę zachowania)
- rozwiązywanie konfliktów między uczniami
- reagowanie w przypadkach przejawów agresji, szykanowania, poniżania itp.)
- mówienie „nie” w taki sposób, by nie brzmiało to, jak żądanie, np. kiedy uczeń postąpi wbrew regułom)
- kontakty z rodzicami (informowanie o niezadowoleniu z zachowania ucznia)
- współpraca z innymi nauczycielami (organizowanie rad pedagogicznych, spotkań, dodatkowych zajęć, wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie)
- rozmowy z dyrekcją szkoły (podział środków, wprowadzanie zmian, rozmowy statusowe)NVC I UCZNIOWIE:
A  w jaki sposób NVC może pomóc uczniom?
Fakt, że we współczesnej szkole dzieci i młodzież mają odwagę wypowiadać swoje zdanie jest sam w sobie pozytywny. Tutaj mają się przecież między innymi nauczyć się wyrażania krytyki. Aby jednak umieli skutecznie porozumiewać się z innymi, warto, by opanowali umiejętność niezbędną w komunikacji - słuchanie innych. (Nie utożsamiamy „uważnego słuchania” z sytuacją, w której rozmówca słucha wystarczająco długo i uważnie, by w rezultacie zrobić to, co chcemy, lub przyjmuje nasz punkt widzenia). Z naszego doświadczenia wiemy, że słuchanie wymaga o wiele więcej ćwiczeń i uwagi. Niezwykle ważne jest położenie nacisku na zrozumienie przez uczniów znaczenia pojęcia „wzajemność”, a co za tym idzie - uświadomienia sobie konsekwencji zaspokajania swoich potrzeb kosztem innych.

SZCZEGÓŁOWE WYBRANE TEMATY, W KTÓRYCH NVC WSPIERA UCZNIA:
- pozostanie w kontakcie z własnymi emocjami i potrzebami,
- umiejętność słuchania i bycia otwartym na różnorodność innych uczniów,
- wypowiadanie się w sposób otwarty (bez strachu przed ośmieszeniem itp),
- umiejętność rozwiązywania konfliktów w spokojny i wzbogacający obie strony sposób,
- wyrażanie niezadowolenia i wyrażanie uznania w sposób, który jest łatwiejszy do przyjęcia dla drugiej strony,
- traktowanie siebie i innych z szacunkiem,
- bycie odpowiedzialnym za własne wybory i konsekwencje tych wyborów.


PROGRAM:
Program przygotowałam na podstawie doświadczeń wprowadzania NVC do szkół w Szwecji, Francji i Słowenii. Program dla przedszkoli również w oparciu o doświadczenia polskich przedszkoli. Na podstawie literatury NVC, własnych doświadczeń z prowadzenia warsztatów, szkoleń, coachingów i… ze współpracy z dziećmi.
*(szczegółowy program przedstawiony zostanie po zbadaniu potrzeb w placówce/ instytucji)

PREZENTACJA POROZUMIENIA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE: 
4 godzinne spotkanie prezentujące NVC

WSPÓLNE USTALENIE PLANU WPROWADZENIA NVC DO KONKRETNEJ SZKOŁY
(w zależności od specyfiki i możliwości szkoły programy mogą się różnić)
- ustalenie planu czasowego
- ustalenie osób zaangażowanych ze strony szkoły (nauczyciele, psycholodzy, uczniowie, rodzice…)


ROZPOCZĘCIE PROCESU 
ETAP 1
(z fokusem na umiejętności praktyczne, obejmujący zarówno nauczycieli, uczniów, psychologów, rodziców)
- nauka kluczowych umiejętności komunikacyjnych (świadome mówienie, świadome słuchanie)
- umiejętność radzenia sobie z konfliktami
- ustalanie granic
- mówienie „nie”
- umiejętność dawania empatii
- umiejętność wyrażania uznania w sposób wzbogacający drugą osobę
ETAP 2

I - Trening dostosowany do potrzeb grupy uczniów i ich codziennych zajęć

II - Trening dostosowany do potrzeb grupy nauczycieli i ich codziennych zajęć

REZULTATY WPROWADZENIA NVC DO SZKÓŁ

1) W SZWECJI
(Raport Marianne Gothlin, szkoła w Skarpnacks, Szwecja):*
Na poziomie ogólnym autorka programu mówi o:
- zmniejszeniu ilości konfliktów
- zwiększenie umiejętności mediacyjnych i brak rozwoju sytuacji konfliktowych
- poczucie większego bezpieczeństwa w szkole (zarówno po stronie uczniów jak i nauczycieli)
- zwiększenie zaangażowania w uczenie się
- zwiększenie kooperacji i współdziałania wśród uczniów oraz uczniów i nauczycieli
- przerzucenie focusu na wzajemne zrozumienie i… radość

2) W SERBII

(Raport Nady Ignatovic Savie, lata 1993-2008, finansowany ze środków UE)
Wprowadzonych zostało wiele programów od „Opiekunów uśmiechu” I, II, III - odpowiednio dla dzieci w wieku 5-10, 11-15, 15-18. Celem wprowadzenia programu było nauczenie dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie z takimi emocjami jak strach, smutek, żałoba i złość. Program został wprowadzony kaskadowo. Finalnie NVC poznało 3500 dzieci, przeszkolonych przez 2500 nauczycieli z 76 placówek. Do programu zostało zaangażowanych 20 trenerów NVC.

Rezultaty to m.in.
- nowa relacja między nauczycielami i uczniami oparta na wzajemnym zrozumieniu  i pomocy
- zwiększenie świadomości własnych emocji, potrzeb oraz umiejętność nazwania ich oraz ekspresji
-nabycie umiejętności społecznych - umiejętność słuchania, zwracania uwagi na potrzeby innych, umiejętność kooperacji również w sytuacjach stanowiących wyzwanie

Następny projekt „Mutual education: giraffe language in kindergartens and school” (Język żyrafy w przedszkolach i szkołach) również przeprowadzany kaskadowo  - 14 trenerów przeszkoliło 1055 nauczycieli w 57 instytucjach. W sumie z NVC korzystało około 30 000 dzieci. Program rozwijał umiejętności komunikacyjne - umiejętność słuchania, rozpoznawania i nazywania potrzeb - swoich i innych, umiejętność radzenia sobie z konfliktami. W ramach tego programu stworzono przestrzeń dla rodziców - chętni uczestniczyli w spotkaniach, na których pokazywano i nauczano:
- alternatywę dla nagród i kar,
- nauka efektywnego wyrażania uznania,
- jak rozwinąć poczucie odpowiedzialności u dzieci,
- jak rozwinąć poczucie własnej wartości,
- jak rozmawiać w sytuacjach stanowiących wyzwanie dla obu stron,
- jak ustanawiać własne granice,
- jak uczyć dzieci wyznaczania ich własnych granic.

(*tłumaczenie raportów, w tym nazw własnych programów, projektów - Katarzyna Dworaczyk - całość raportów dostępna w języku angielskim na życzenie)