WPROWADZENIE PLANU DALTOŃSKIEGO
I KOMUNIKACJI OPARTEJ O POTRZEBY

WARSZTATY DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
DLA NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW I RODZICÓW

IDEA

Zależy nam na takim wsparciu nauczycieli, pedagogów, uczniów i rodziców, by szkoła sprzyjała rozwojowi uczniów i wszyscy mieli możliwość realizacji swoich potrzeb. Zależy nam by pomóc w stworzeniu miejsca, gdzie na każdym kroku  towarzyszy nam współpraca, zrozumienie i szacunek dla drugiej osoby.


Dlaczego naszą energię, wiedzę, czas i doświadczenie wybraliśmy przeznaczyć na rozwój umiejętności komunikacyjnych w szkołach?

Ponieważ chcemy, by dzieci były szczęśliwe, samodzielne, spełnione, kreatywne, czułe, pewne siebie, życzliwe, dociekliwe, spełnione… i wiemy, że to zależy od codziennych wyborów, które podejmują rodzice i nauczyciele oraz inne dzieci. Wspólnie chcemy się zastanowić, czy to, co mówimy i robimy przyczynia się do tego by dzieci były szczęśliwe, samodzielne, spełnione, kreatywne… ? Wspólnie znajdziemy drogę, by zadbać o potrzeby wszystkich bez „utraty autorytetu” i „wchodzenia na głowę”.

By zrealizować powyższe cele wybraliśmy stworzony przez Marshalla B. Rosenberga sposób komunikacji - Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC, PbP). 
Czym jest PbP?
Porozumienie bez Przemocy proponuje język, za pomocą którego można budować zrozumienie, szacunek i chęć współpracy, zamiast nieporozumień i konfliktów. PbP opiera się na zdolności wyrażania własnych uczuć i potrzeb, a także umiejętności rozumienia uczuć i potrzeb osób, z którymi się porozumiewamy - bez względu na to, jak one je wyrażają.

Jak NVC może wesprzeć szkoły?
Zadaniem ucznia jest zdobycie wiedzy i zdobycie umiejętności społecznych. W obu przypadkach umiejętność porozumiewania ma znaczenie nadrzędne. Poprzez rozmowę, dialog, argumentację, dyskusję w dużej grupie uczeń zdobywa umiejętności, testuje swoje przekonania, tworzy własny system wartości. Sposób, w jaki nauczyciel odnosi się do tego procesu, jak porozumiewa się z uczniami, innymi nauczycielami, rodzicami, ma ogromny wpływ na dziecko.
Szczególnie teraz nauczycieli czekają wciąż nowe wyzwania. Uczniowie nie hamują się przed otwartym demonstrowaniem uczuć, począwszy od wrogości, uporu, szyderstwa, sprzeciwu, na rozpaczy i apatii kończąc. W codziennej rzeczywistości nauczyciele dają (lub nie dają) sobie radę z własnymi reakcjami, reakcjami uczniów, czy reakcjami ich rodziców. Będą silniejsi i spokojniejsi, jeśli wypracują sposób postępowania i nauczą posługiwać się konstruktywnym językiem, wyrażającym wzajemne zrozumienie i szacunek.
I gdy stworzą taką przestrzeń, w której uczeń przejmuje odpowiedzialność za swoją naukę.

Szczegółowe wybrane tematy, w których NVC wspiera nauczyciela:

 • wymagające rozmowy z uczniem (brak motywacji do nauki)
 • rozmowy na temat rozwoju ucznia (wpływanie na zmianę zachowania)
 • rozwiązywanie konfliktów między uczniami
 • reagowanie w przypadkach przejawów agresji, szykanowania, poniżania itp.)
 • mówienie „nie” w taki sposób, by nie brzmiało to, jak żądanie, np. kiedy uczeń postąpi wbrew regułom)
 • kontakty z rodzicami (informowanie o niezadowoleniu z zachowania ucznia)
 • współpraca z innymi nauczycielami (organizowanie rad pedagogicznych, spotkań, dodatkowych zajęć, wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie)
 • rozmowy z dyrekcją szkoły (podział środków, wprowadzanie zmian, rozmowy statusowe)


A  w jaki sposób NVC może pomóc uczniom?


Fakt, że we współczesnej szkole dzieci i młodzież mają odwagę wypowiadać swoje zdanie jest sam w sobie pozytywny. Tutaj mają się przecież między innymi nauczyć się wyrażania krytyki. Aby jednak umieli skutecznie porozumiewać się z innymi, warto, by opanowali umiejętność niezbędną w komunikacji - słuchanie innych. (Nie utożsamiamy „uważnego słuchania” z sytuacją, w której rozmówca słucha wystarczająco długo i uważnie, by w rezultacie zrobić to, co chcemy, lub przyjmuje nasz punkt widzenia). Z naszego doświadczenia wiemy, że słuchanie wymaga o wiele więcej ćwiczeń i uwagi. Niezwykle ważne jest położenie nacisku na zrozumienie przez uczniów znaczenia pojęcia „wzajemność”, a co za tym idzie - uświadomienia sobie konsekwencji zaspokajania swoich potrzeb kosztem innych.


Szczegółowe wybrane tematy, w których NVC wspiera ucznia:
 • pozostanie w kontakcie z własnymi emocjami i potrzebami,
 • umiejętność słuchania i bycia otwartym na różnorodność innych uczniów,
 • wypowiadanie się w sposób otwarty (bez strachu przed ośmieszeniem itp),
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów w spokojny i wzbogacający obie strony sposób,
 • wyrażanie niezadowolenia i wyrażanie uznania w sposób, który jest łatwiejszy do przyjęcia dla drugiej strony,
 • traktowanie siebie i innych z szacunkiem,
 • bycie odpowiedzialnym za własne wybory i konsekwencje tych wyborów.

Program przygotowaliśmy na podstawie doświadczeń wprowadzania NVC do szkół w Szwecji, Francji i Słowenii. Program dla przedszkoli również w oparciu o doświadczenia polskich przedszkoli. Oraz na podstawie literatury NVC oraz własnych doświadczeń z prowadzenia warsztatów, szkoleń, coachingów i… ze współpracy z własnymi dziećmi. *(szczegółowy program przedstawiony zostanie po zbadaniu potrzeb w placówce/ instytucji)

 • PREZENTACJA NVC DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE
- 4 godzinne spotkanie prezentujące NVC

 • WSPÓLNE USTALENIE PLANU WPROWADZENIA NVC DO KONKRETNEJ SZKOŁY
(w zależności od specyfiki i możliwości szkoły programy mogą się różnić)
- ustalenie planu czasowego
- ustalenie osób zaangażowanych ze strony szkoły (nauczyciele, psycholodzy, uczniowie, rodzice…)

 • ROZPOCZĘCIE PROCESU 
ETAP 1
(z fokusem na umiejętności praktyczne, obejmujący zarówno nauczycieli, uczniów, psychologów, rodziców)
- nauka kluczowych umiejętności komunikacyjnych (świadome mówienie, świadome słuchanie)
- umiejętność radzenia sobie z konfliktami
- ustalanie granic
- mówienie „nie”
- umiejętność dawania empatii
- umiejętność wyrażania uznania w sposób wzbogacający drugą osobę
 • ETAP 2
 - Trening dostosowany do potrzeb grupy uczniów i ich codziennych zajęć
II - Trening dostosowany do potrzeb grupy nauczycieli i ich codziennych zajęć

Rezultaty wprowadzenia NVC do szkół w Szwecji (Raport Marianne Gothlin, szkoła w Skarpnacks, Szwecja):*

 • Na poziomie ogólnym autorka programu mówi o:
 • zmniejszeniu ilości konfliktów
 • zwiększenie umiejętności mediacyjnych i brak rozwoju sytuacji konfliktowych
 • poczucie większego bezpieczeństwa w szkole (zarówno po stronie uczniów jak i nauczycieli)
 • zwiększenie zaangażowania w uczenie się
 • zwiększenie kooperacji i współdziałania wśród uczniów oraz uczniów i nauczycieli
 • przerzucenie focusu na wzajemne zrozumienie i… radość

Rezultaty wprowadzenia NVC do szkół w Serbii (Raport Nady Ignatovic Savie, lata 1993-2008, finansowany ze środków UE)

Wprowadzonych zostało wiele programów od „Opiekunów uśmiechu” I, II, III - odpowiednio dla dzieci w wieku 5-10, 11-15, 15-18. Celem wprowadzenia programu było nauczenie dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie z takimi emocjami jak strach, smutek, żałoba i złość. Program został wprowadzony kaskadowo. Finalnie NVC poznało 3500 dzieci, przeszkolonych przez 2500 nauczycieli z 76 placówek. Do programu zostało zaangażowanych 20 trenerów NVC.
Rezultaty to m.in.
 • nowa relacja między nauczycielami i uczniami oparta na wzajemnym zrozumieniu  i pomocy
 • zwiększenie świadomości własnych emocji, potrzeb oraz umiejętność nazwania ich oraz ekspresji
 • nabycie umiejętności społecznych - umiejętność słuchania, zwracania uwagi na potrzeby innych, umiejętność kooperacji również w sytuacjach stanowiących wyzwanie
Następny projekt „Mutual education: giraffe language in kindergartens and school” (Język żyrafy w przedszkolach i szkołach) również przeprowadzany kaskadowo  - 14 trenerów przeszkoliło 1055 nauczycieli w 57 instytucjach. W sumie z NVC korzystało około 30 000 dzieci. Program rozwijał umiejętności komunikacyjne - umiejętność słuchania, rozpoznawania i nazywania potrzeb - swoich i innych, umiejętność radzenia sobie z konfliktami. W ramach tego programu stworzono przestrzeń dla rodziców - chętni uczestniczyli w spotkaniach, na których pokazywano:
 • alternatywę dla nagród i kar,
 • nauka efektywnego wyrażania uznania,
 • jak rozwinąć poczucie odpowiedzialności u dzieci,
 • jak rozwinąć poczucie własnej wartości,
 • jak rozmawiać w sytuacjach stanowiących wyzwanie dla obu stron,
 • jak ustanawiać własne granice,
 • jak uczyć dzieci wyznaczania ich własnych granic.
(*tłumaczenie raportów, w tym nazw własnych programów, projektów - Katarzyna Dworaczyk - całość raportów dostępna w języku angielskim na życzenie)


PROPONOWANE WARUNKI FINANSOWE WSPÓŁPRACY

Koszt 1 dnia warsztatu (8h) prowadzonego przez 2 trenerki dla grupy do 20 osób - 2700 zł netto (0% vat) lub 3320 (23% vat)*
2 dni warsztatu i więcej - ceny ustalamy indywidualnie, w zależności od liczby osób uczestniczących, ilości dni, godzin, spotkań z rodzicami etc.

Wykład - dla dowolnej liczby osób (3 h) prowadzony przez 2 trenerki - 800 zł netto (0% vat) lub 1230 (23% vat)*

*Ceny zawierają materiały dla osób uczestniczących, nie zawierają kosztów wynajmu sali i dojazdu.


Captcha